Zásady ochrany osobních údajů

Platí od: 1. 1. 2021

 

Základní informace

Tyto podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „Podmínky“) se týkají Vašich osobních údajů a soukromí. Prosíme Vás, věnujte tomuto textu náležitou pozornost, zde najdete informace o tom, jak zabezpečujeme, aby všechny Vaše údaje byly v bezpečí.

Tyto webové stránky (www.digitalnizdravideti.cz) provozuje nezisková organizace Slow Tech Institute, z.s., IČ 22826653, U Havlíčkových sadů 1470/13, 120 00 Praha 2 (dále jen “Společnost“). Ta také zpracovává Vaše osobní údaje dle následujících pravidel.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich ochrana

Vaše osobní údaje získává Společnost především přímo od Vás, a to tak, že jste je vyplnili a poskytli prostřednictvím formuláře na tomto webu, a že navštěvujete a využíváte tento web.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující marketingové účely:

 • Zasílání newsletterů obchodní i neobchodní povahy prostřednictvím elektronické pošty, které mohou obsahovat informace o novinkách či o možnostech zakoupení vzdělávacích kurzů a dokumentů. 
 • Statistické marketingové vyhodnocování
  Efektivní marketingovou komunikaci, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto účelem, na základě čehož se Vám bude zobrazovat na tomto webu především ta reklama, která je pro Vás relevantní a vyhovuje Vašim preferencím, a to v závislosti na Vašich online aktivitách
 • Uchovávání a evidenci v informačním systému Společnosti

V této souvislosti zdůrazňujeme, že nevyužíváme automatizované individuální rozhodování, ani profilování, které by pro Vás mělo právní význam nebo Vás významně ovlivňovalo z hlediska Vašich práv a svobod.

Zpracovávat Vaše osobní údaje za jiným účelem, než je účel uvedený v těchto podmínkách, můžeme pouze v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas, nebo je zpracovávání osobních údajů pro jiný účel slučitelné s účelem, pro který byly osobní údaje původně získány.

Zpracování osobních údajů pro účel archivace nebo statistický účel se ve smyslu GDPR a zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů považuje za zpracování slučitelné s původním účelem. V případě zpracování pro předmětné účely máme zavedeny přiměřené a účinné technické a organizační opatření, kterými zabezpečíme zejména minimalizaci osobních údajů a podle toho, jakým způsobem bude možné předmětné účely dosáhnout, zabezpečíme také pseudonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně) nebo anonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit k subjektu údajů vůbec a nebude tak možné Vás identifikovat).

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělili prostřednictvím vyplnění formuláře na těchto webových stránkách.

Souhlas, který nám udělujete pro marketingové účely, je dobrovolný a nepředstavuje zákonnou ani smluvní podmínku. Společnost nepodmiňuje uzavření a plnění smlouvy udělením souhlasu pro marketingové účely a jeho neposkytnutí pro Vás nemá žádné právní ani jiné důsledky.

Udělením souhlasu ve smyslu těchto Podmínek současně potvrzujete, že pokud je Vám méně než 18 let, tak Váš zákonný zástupce (např. rodič) předem schválil udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely představuje zároveň oprávněný zájem Společnosti ve smyslu článku 47 GDPR.

 

Rozsah zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme jen v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávané.

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • emailová adresa,
 • údaje o IP adrese,
 • údaje o návštěvě a aktivitách na tomto webu a registrovaném účtu,
 • údaje získané ze souborů cookies (jen za předpokladu, že Vás na základě cookies dokážeme přesně identifikovat),
 • jméno a příjmení, pokud si zaplatíte online kurz,
 • fakturační údaje,
 • jiné osobní údaje zpracovávané podle všeobecně závazných právních předpisů.

 

Cookies

Společnost používá na této webové stránce soubory cookies. Souhlas s používáním cookies nám můžete svobodně udělit při první návštěvě na tomto webu. V závislosti na nastavení Vašeho internetového prohlížeče můžeme o udělení souhlasu žádat opakovaně při každé vaší návštěvě. 

 1. Souhlas s ukládáním cookies
 2. Při přístupu k našim internetovým stránkám prostřednictvím internetového prohlížeče naše servery automaticky zaznamenávají standardní statistické a technické údaje. Jedná se např. o webový požadavek, interakce s našimi službami, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo jeho účet. Data sbíráme prostřednictvím tzv. cookies během Vaší návštěvy na našich stránkách. 
 3. Informace, které tak získáme, používáme hlavně ke správě stránek a k lepšímu pochopení toho, jak se návštěvníci na našich stránkách pohybují. Nebo abychom zjistili, které části stránek jsou nejvíce zatíženy, které části stránek potřebují vylepšit a které aplikace jsou nejčastěji využívány, abychom mohli stránky průběžně vylepšovat. Všechny informace shromažďujeme pomocí celkových statistik a jsou anonymní. Nevztahují se ke konkrétním, jmenovitě vyjádřeným uživatelům stránek. Tato hromadná statistická data potom využíváme pro statistické, marketingové, propagační a podobné účely.

 

Odvolání souhlasu a námitky proti zpracování

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve smysl GDPR disponujete:

 • právem kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založenou na souhlase před jeho odvoláním. Pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání osobních údajů (např. potřeba plnění smlouvy, povinnosti vyplývající ze všeobecně závazného právního předpisu či oprávněného zájmu), zabezpečíme bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizování vašich osobních údajů ve smyslu GDPR.
 • právem podávat námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů, pokud je Společnost zpracovává (i.) při plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, (ii.) při výkonu veřejné moci, (iii.) na základě oprávněného zájmu nebo (iv.) za účelem přímého marketingu včetně profilování založeného na těchto právních základech. V případě, že vznesete námitku proti zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu, osobní údaje se nesmí dále za tímto účelem zpracovávat (námitka bude považovaná za odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů). V ostatních případech bude Vaše námitka opodstatněná tehdy, když Vaše oprávněné důvody budou převažovat nad oprávněnými důvody Společnosti.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na dobu neurčitou od udělení Vašeho souhlasu nebo do jeho odvolání. Po uplynutí této doby nebo při odvolaní souhlasu Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme. 

 

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí, protože jejich zpracování uskutečňujeme prostřednictvím vlastního automatizovaného informačního systému a přiměřených technických a organizačních opatření zaručujících bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.

V případě potřeby můžeme na základě písemné smlouvy pověřit zpracováním vašich osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, která bude jako zprostředkovatel (správce ve smyslu GDPR) jménem Společnosti zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a bude garantovat jejich bezpečnost.

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro vlastní účely. Kromě toho jsme oprávněni poskytovat Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu následujícím důvěryhodným příjemcům:

 • zprostředkovatelům, kteří jsou na základě písemné smlouvy se Společností pověřeni zpracováním osobních údajů jménem Společnosti, a to výlučné za tímto účelem;
 • osobám, které pro Společnost zajišťují technický provoz, servis či zabezpečení tohoto webu, služeb, softwarových řešení a informační infrastruktury včetně jejich monitoringu a testování, a to výlučně za těmito účely,
 • osobám, které Společnosti poskytují analytické a statistické služby, a to za účelem zkvalitňování a optimalizace tohoto webu a služeb,
 • osobám, které Společnosti poskytují marketingové služby, a to výhradně za účelem efektivnější a relevantnější marketingové komunikace Společnosti (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností dodáváme, že předmětná kategorie osob nebude moci Vaše osobní údaje použít pro svůj vlastní marketing nebo marketingové aktivity jakékoliv jiné osoby odlišné od Společnosti).

 

Vaše práva

Dovolujeme si Vás seznámit s právy spojenými s ochranou osobních údajů, která Vám náleží podle příslušných ustanovení GDPR a souvisejících všeobecně závazných právních předpisů:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům (podrobněji v čl. 15 GDPR);
 • právo požadovat opravu osobních údajů (podrobněji v čl. 16 GDPR);
 • právo požadovat vymazání osobních údajů, tzv. právo být zapomenut (podrobněji v čl. 17 GDPR);
 • právo požadovat omezení zpracovaní osobních údajů (podrobněji v čl. 18 GDPR);
 • právo na přenositelnost osobních údajů k dalšímu zpracovateli (podrobněji v čl. 20 GDPR);
 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (podrobněji v čl. 7 odst. 3 GDPR a bodě 7. písm. a) těchto Podmínek);
 • právo podávat námitky proti zpracování osobních údajů (podrobněji v čl. 21 GDPR a bodě 7. písm. b) těchto Podmínek);
 • právo podat stížnost adresovanou nezávislému dozorovému orgánu, kterým je v České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected].

 

Jak a kde můžete uplatnit svá práva

Uplatňovat svá práva nebo klást dotazy vztahující se k zpracovávání Vašich osobních údajů můžete bezplatně na základě žádosti zaslané elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected]

 

Vyhrazujeme si právo na změnu nebo doplnění těchto podmínek.